"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ลำเนากลอน

พรปีใหม่ ดลบันดาล แต่การดี
ทั้งมั่งมี สินทรัพย์ เกินนับค่า
ทั้งวงศ์วาน ประสบสุข ทุกอาณา
กิจการ งานก้าวหน้า ถ้วนทุกคนสุขสวัส ดิมงคล พระชนม์สมัย
ขอพระ พลานามัย เพิ่มพูนผล
ทุกหัวใจ ไทยผอง พ้องสากล
อิ่มใจชน ยลพระเกียรติ สดุดี
น้ำพระทัย ธ ทรงชัย ทรงประทาน
ดุจสายธาร บันดาลสุข แด่ทุกที่
อยู่ใต้โพธิ สมภาณ มานานปี
ไทยจึงฟื้น ชื่นชีวี มีพอกิน
บารมี ดุจผืนฟ้า มหาศาล
ทรงบันดาล สุขไกล ไปทั่วถิ่น
ขอทรงพระ เจริญชนม์ ล้นแผ่นดิน
เป็นพลัง ของแผ่นดิน นิรันดรห้าธันวา มหาราช ชาติแซ่ซ้อง
แสงเทียนชัย เรืองรอง ส่องทั่วหล้า
คือแสงธรรม นำชัย ให้ประชา
คือแสงแห่ง องค์มหา ราชาชน
ถวายพร องค์ภูมิพล ทรงพระเจริญ
โลกสรรเสริญ พระเกียรติไกล ไปทุกหน
ทรงนำชัย นำไทย ไปสากล
ขอพระชน มายุยิ่ง มิ่งประชาถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน  ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญธ ทรงธรรม์ ครองไทย สมัยศก
เถลิงดิลก เป็นฉัตรเกล้า ชาวสยาม
บารมี ธ ฟุ้งเฟื่อง เลื่องลือนาม
เอกนิยาม เอกกษัตริย์ ขัตติยา
ฉลองพระชน มพรรษา มาบรรจบ
ขอน้อมนบ บาทบงส์ ก้มเกศา
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
แด่คุ้มเกล้า ชาวประชา ทรงพระเจริญ ...... หนึ่งดวงจิต ......

หนึ่งดวงจิต หนึ่งดวงใจ ไทยทุกชน
บันดาลดล ผลบุญ มาหนุนเนื่อง
ดุจเทียนชัย สว่างไสว ไปทั้งเมือง
แสงรองเรือง แห่งจิตไทย ถวายพระพร
ขอเทพไท้ ทั่วหล้า มาสถิตย์
ชั้นพรหมจิต ชั้นหรดี ทั่วสิงขร
ส่งพรชัย อำนวยให้ องค์บิดร
ให้โรคภัย รุมร้อน เป็นผ่อนคลาย
ขอทีฆา ยุโก มหาราชา
ปวงประชา ใต้ร่มฟ้า ร่มโพธิ์ใหญ่
ประนมกร น้อมจิต ทุกทิศไทย
ถวายชัย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

..... รวมดวงจิตประสิทธิ์พร.....

พะวงคิด จิตทุกข์ ทุกประชา
องค์พ่อหลวง ของปวงข้าฯ ประชวรไข้
ธ ทรงงาน หนักหนา มาเพื่อใคร
ทรงตรากตรำ พระวรกาย เพื่อไทยชน
ขอบนบาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จิตทั่วหล้า
จิตคิดห่วง ปวงประชา มารวมผล
พระเกษม สำราญไซร้ ในบัดดล
พระบารมี พูลผล อำนวยชัย
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ทรงเจริญ พระชัณษา สืบสมัย
ทรงเจริญ อายุ วรรณะ พลานามัย
เป็นพ่อหลวง แห่งปวงฯไทย ตราบนิรันดร์

…..ร่มไทรไทยราษฎร์.....

ดั่งไม้ใหญ่ ไหวหวั่น พรั่นแรงลม
กิ่งสะท้าน ก้านระบม ตรมถวิล
ลำต้นใหญ่ ไหวเอน เป็นอาจิน
ด้วยปกหญ้า ป้องดิน ทั่วถิ่นไทย
ธ ทรงพระ ประชวร ในกาลนี้
ทั่วราษฎร์ พร้อมสดุดี ดวงจิตถวาย
ขอ ธ ทรง พูลพละ พระวรกาย
ธ ทรงหาย พระประชวร ในเร็ววัน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทุกทิศ สถิตสถาน
ขอทรงดล บันดาล เกษมสันต์
เจริญพระ พลานามัย ในเร็วพลัน
เทพทุกชั้น ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

จากสายรก สู่สาย แห่งสัมพันธ์
แม่ถักทอ ให้ฉัน มีวันนี้
ทุกเลือดเนื้อ วิญญาณ บันดาลมี
พระคุณแม่ เกินกว่าที่ พรรณาคิดถึงแม่ แม่คือใจ คือวิญญาณ
คือสายธาร ชุ่มเย็น อยู่เสมอ
คิดถึงแม่ คิดถึงมาก ลูกอยากเจอ
น้ำตาเอ่อ อยากกอดแม่ ทุกทุกวัน