"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ลำเนากลอน

เปรียบพระคุณ มารดา เหนือฟ้าใหญ่
เหนือนที ที่กว้างไกล แลไพศาล
เปรียบล้ำฟ้า ล้ำมหา จักรวาล
ลูกกราบกราน อภิวัฒ นาพรแม่คือผู้ อริยะ งามตระการ
งามพระคุณ บุญทาน บันดาลให้
งามจริยะ งามศุภะ ประจักษ์ใจ
น้อมมาลัย น้อมถวาย แด่มารดาแม่คือพรหม แห่งบุตร สุดประเสริฐ
พระคุณเลิศ ล้ำฟ้า มหาศาล
เหนือดิน น้ำ ลม ไฟ ในจักรวาล
ขอกราบกราน กตัญญู รู้พระคุณ
อำนวยพร มาถึงท่าน ในกาลนี้
กล่าวคำว่า สวัสดี ปีใหม่ท่าน
ใจเกษม เปรมสุข ทุกวารวัน
พรอนันต์ ในโลกหล้า มาอวยชัยสวัสดี ปีฉลู อยู่ยืนยง
พระโคคือ ความมั่นคง และเข้มแข็ง
ขอปีนี้ จงเป็นปี ที่มีแรง
ได้ก้าวย่าง อย่างกล้าแกร่ง ทุกทุกคนขอจตุรพิธพรชัย
ทรงบันดาล การใด ตามประสงค์
ทั้งวงศ์วาน ญาติมิตร จิตจำนงค์
จงยืนยง คงมั่น นิรันดร
สุขสวัสดิมงคล รับปีใหม่
กิจการ งานใด ให้ก้าวหน้า
มีความสุข สมหวั่ง ดั่งราชา
แลครอบครัว ถ้วนหน้า มีโชคชัยอำนวยสุข แด่ทุกท่าน แลวงศ์วาน
จงพบพาน ทุกประสงค์ ดำรงหมาย
เกียรติยศ แลชื่อเสียง จงเกรียงไกร
มีโชคชัย เหลือคณา มาบันดาลส่งความสุข ความรัก ความห่วงใย
เป็นของขวัญ จากใจ ส่งให้ท่าน
สวัสดี ปีใหม่ ให้กำนัล
ส่งทุกความ สุขสันต์ สรรค์จากใจอายุ วรรณะ สุขะ พลัง
จงสมดัง ใจหมาย ได้ประสงค์
ขอความสุข ชุ่มชื่น จงยืนยง
และมั่งคั่ง มั่นคง ปีใหม่เทอญ