"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ ข่าวสาร มธ.
ณ ดินแดนแห่งนี้มีตำนาน ขอเธอจงสืบสานจิตวิญญาณธรรม


 การแสดงแสงเสียงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ : ณ ดินแดนแห่งนี้มีตำนาน ขอเธอจงสืบสานจิตวิญญาณธรรม
ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป