"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ ข่าวสาร มธ.
นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของประเทศชาติ แต่ส่วนเล็กๆ นี้ก็สามารถจะเป็นพลังสำคัญของสังคมในอนาคตต่อไปได้หากได้รับการบ่มเพาะให้เป็นคนดีมีคุณภาพสมดังที่ผู้บริจาคได้ตั้งใจไว้  กองทุนฯ สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ จนเป็นผลงานออกมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะการทำบุญในวันคล้ายวันเกิดหรือวันสำคัญอื่นๆของแต่ละท่านที่รวมกันเป็นพลังมหาศาล ให้กองทุนฯ นำโอกาสไปมอบแก่เยาวชนไทยที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและมีความสามารถเพื่อทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไทยสืบไปด้วยจิตวิญญาณรับใช้ประชาชนของธรรมศาสตร์ จึงขออนุโมทนากับผู้บริจาคและกรรมการบริหารกองทุนฯทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทั้งประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจอันมีคุณค่ายิ่งนี้สืบไป (วีดีโอบันทึก ปี 2559) 
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป