"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ ข่าวสาร มธ.
เสียงจากผู้ให้ (กองทุนทำบุญวันเกิด)


 
วีดีโออื่นๆ
Member
101 ศิษย์เก่า และ 35 บุคคลทั่วไป