"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ กิจกรรม
บรรยากาศกิจกรรมแพทย์อาสาครั้งที่ 7


 
วีดีโออื่นๆ
Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป