"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด งานสัมมนาประจำปี 2558 คณะเศรษฐศาสตร์


 เริ่มเมื่อ 29 ต.ค. 2015


สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 38

เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจสังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย"

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงาน โดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปาฐกถาพิเศษ "อาจารย์ป๋วย วินัยทางการคลังและประชานิยม"

โดย ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา

นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การนำเสนอบทความช่วงที่หนึ่ง: ความเหลื่อมล้ำและสวัสดิการ

บทความ "ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และความจำเร­ิญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย" โดย อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความ โดย ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทความ "สังคมผู้สูงอายุที่พึงปรารถนากับการ­คลังที่สอดคล้อง: บทวิเคราะห์กรณีประเทศไทย" โดย รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความ โดย นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลั­กประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

---

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Faculty of economics, Thammasat University, Thailand


วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป