"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
กิจกรรมป๋วยเสวนาสัญจรสู่ภูมิภาค ณ ขอนแก่น Part 3


100 ปีชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

“ชีวิต แนวคิด อุดมการณ์ และสายธารสันติประชาธรรม”

ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป