"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
กิจกรรมป๋วยเสวนาสัญจรสู่ภูมิภาค ณ จังหวัดชัยนาท


กิจกรรมป๋วยเสวนาสัญจรสู่ภูมิภาค ณ จังหวัดชัยนาท

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท จังหวัดชัยนาท
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป