"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ ข่าวสาร มธ.
พัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยคณะสถาปัตย์ฯ มธ.


ด้วยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนและชาวบ้านที่อยู่บริเวณชุมชนริมคลองลาดพร้าวเพื่อวางแผนทำแผนผังบ้านใหม่เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบชุมชนบ้านริมคลอง และสร้างชุมชนใหม่เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขขอบคุณที่มา : สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป