"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วิธีการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก
 • เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือน หรือ 180,000 บาท/ปี สำหรับกรณีชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป
 • มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี
 • กรณีผู้มีรายได้ประจำมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (โดยนับอายุงานรวมกับที่ทำงานเดิม)
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีบัตรเงิน เป็นผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือน หรือ 180,000 บาท/ปี
 • กรณีบัตรทอง เป็นผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน หรือ 360,000 บาท/ปี
 • กรณีบัตรแพลทินัม เป็นผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 100,000 บาท/เดือน หรือ 1,200,000 บาท/ปี
 • บัตรเสริม
 • มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ................................................................................................

   เอกสารประกอบการสมัคร


  บัตรหลัก
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และหนังสือให้ความยินยอมการตรวจข้อมูลเครดิตบูโร โดยผู้สมัครลงลายมือชื่อด้วยหมึกสดเป็นลายเซ็นเดียวกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ/สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ยกเว้นสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าวข้างต้น) โดยผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยหมึกสด
 • กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในสำเนาบัตรดังกล่าวในข้อ 2 ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านโดย ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยหมึกสด หรือแนบเอกสารคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์/สำนักงานเขตตัวจริง กรณีเอกสารคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์เป็นสำเนาให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยหมึกสด
 • เอกสารแสดงรายได้

  4.1 กลุ่มผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานรับจ้าง(พนักงานบริษัท,พนักงานรัฐวิสาหกิจ),ข้าราชการที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • ต้นฉบับ/สำเนา Carbon Slip หรือหนังสือรับรองเงินเดือน โดยสามารถย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ที่ระบุในใบสมัคร กรณีเอกสารแสดงรายได้เป็นสำเนาผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยหมึกสด

   กลุ่มผู้มีรายได้ประจำ/รายได้อื่นๆที่ได้รับไม่สม่ำเสมอ (เช่น Commission,ค่าล่วงเวลา,
   Incentive, service charge,โบนัส เป็นต้น) รวมกันมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือน
   โดยให้แสดงเอกสารรายได้ดังนี้

  • ต้นฉบับ/สำเนา Carbon Slip (อายุไม่เกิน 3 เดือน) รวม 3 ฉบับ หรือหนังสือรับรองเงินเดือน(อายุไม่เกิน 3 เดือน) ย้อนหลัง 1 ฉบับ โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาด้วยหมึกสด และ

  • กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เข้าบัญชีให้แนบ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาด้วยหมึกสด หรือ

  • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่ายมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรของปีล่าสุด ซึ่งแสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาด้วยหมึกสด

  4.2 กลุ่มผู้ประกอบการ
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก. จากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ระบุในใบสมัครโดยผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยหมึกสดเฉพาะหน้าแรก

  • สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่ที่ระบุในใบสมัคร (บัญชีหลักของกิจการ)

   • กรณีใช้บัญชีส่วนตัว ให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อผู้สมัครที่เป็นเจ้าของบัญชีโดย ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาด้วยหมึกสด
   • กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อบริษัทและต้องแนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี และลงนามรับรองสำเนาด้วยหมึกสด

  • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆ เช่น Cash Flow ที่ระดับผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการทีมขึ้นไป รับรองความถูกต้อง

  4.3 กลุ่มผู้มีรายได้อิสระ เช่น นักร้อง,นักแสดง,นายหน้าขายประกัน,ขายตรง
  • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่ายมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรของปีล่าสุด แสดง รายได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาด้วยหมึกสด หรือ

  • สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน และต่อเนื่อง นับจากวันที่ที่ระบุในใบสมัครให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อผู้สมัครที่เป็นเจ้าของบัญชีโดยผู้สมัครลงนาม รับรองสำเนาด้วยหมึกสด

  4.4 กลุ่มผู้มีเงินออม เช่น พ่อบ้าน,แม่บ้าน,มีหลักทรัพย์, เงินฝาก
  • สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ/บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสถาบันการเงิน หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อผู้สมัครที่เป็นเจ้าของบัญชีโดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาด้วยหมึกสด

 • กรณีชาวต่างประเทศ (เอกสารเพิ่มเติม โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาด้วยหมึกสดเอกสารทุกฉบับ)

  • สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนา Passport ที่ยังไม่หมดอายุและ
  • Visa ที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับชาวต่างชาติที่ถือ Visa ประเภท Non-immigration เท่านั้น ยกเว้น เจ้าหน้าที่ที่ทำงานสถานทูต และ
  • Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรเสริม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ/ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ยกเว้นสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว) โดยผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยหมึกสด

 • กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน13 หลัก ในสำเนาบัตรดังกล่าวในข้อ1 ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านโดยผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยหมึกสด หรือแนบเอกสารคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์/สำนักงานเขตตัวจริง กรณีเอกสารคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์เป็นสำเนาให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยหมึกสด
 •  
  Member
  205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป