"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

อัตราค่าบริการแบบ EMS
น้ำหนักพัสดุ ค่าบริการ
น้ำหนักเกิน 00.00 กรัม แต่ไม่เกิน 20.00 กรัม 47.00 บาท
น้ำหนักเกิน 21.00 กรัม แต่ไม่เกิน 100.00 กรัม 52.00 บาท
น้ำหนักเกิน 101.00 กรัม แต่ไม่เกิน 250.00 กรัม 57.00 บาท
น้ำหนักเกิน 251.00 กรัม แต่ไม่เกิน 500.00 กรัม 67.00 บาท
น้ำหนักเกิน 501.00 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000.00 กรัม 82.00 บาท
น้ำหนักเกิน 1,001.00 กรัม แต่ไม่เกิน 1,500.00 กรัม 97.00 บาท
น้ำหนักเกิน 1,501.00 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000.00 กรัม 112.00 บาท
น้ำหนักเกิน 2,001.00 กรัม แต่ไม่เกิน 2,500.00 กรัม 137.00 บาท
น้ำหนักเกิน 2,501.00 กรัม แต่ไม่เกิน 3,000.00 กรัม 152.00 บาท
น้ำหนักเกิน 3,001.00 กรัม แต่ไม่เกิน 3,500.00 กรัม 172.00 บาท
น้ำหนักเกิน 3,501.00 กรัม แต่ไม่เกิน 4,000.00 กรัม 192.00 บาท
น้ำหนักเกิน 4,001.00 กรัม แต่ไม่เกิน 4,500.00 กรัม 212.00 บาท
น้ำหนักเกิน 4,501.00 กรัม แต่ไม่เกิน 5,000.00 กรัม 232.00 บาท
น้ำหนักเกิน 5,001.00 กรัม แต่ไม่เกิน 5,500.00 กรัม 257.00 บาท
น้ำหนักเกิน 5,501.00 กรัม แต่ไม่เกิน 6,000.00 กรัม 282.00 บาท
น้ำหนักเกิน 6,001.00 กรัม แต่ไม่เกิน 6,500.00 กรัม 307.00 บาท
น้ำหนักเกิน 6,501.00 กรัม แต่ไม่เกิน 7,000.00 กรัม 357.00 บาท
น้ำหนักเกิน 7,001.00 กรัม แต่ไม่เกิน 7,500.00 กรัม 342.00 บาท
น้ำหนักเกิน 7,501.00 กรัม แต่ไม่เกิน 8,000.00 กรัม 382.00 บาท
น้ำหนักเกิน 8,001.00 กรัม แต่ไม่เกิน 8,500.00 กรัม 412.00 บาท
น้ำหนักเกิน 8,501.00 กรัม แต่ไม่เกิน 9,000.00 กรัม 442.00 บาท
น้ำหนักเกิน 9,001.00 กรัม แต่ไม่เกิน 9,500.00 กรัม 472.00 บาท
น้ำหนักเกิน 9,501.00 กรัม แต่ไม่เกิน 10,000.00 กรัม 502.00 บาท

อัตราค่าบริการพัสดุลงทะเบียน
น้ำหนักพัสดุ ค่าบริการ
น้ำหนักเกิน 00.00 กรัม แต่ไม่เกิน 100.00 กรัม 33.00 บาท
น้ำหนักเกิน 101.00 กรัม แต่ไม่เกิน 250.00 กรัม 37.00 บาท
น้ำหนักเกิน 251.00 กรัม แต่ไม่เกิน 500.00 กรัม 52.00 บาท
น้ำหนักเกิน 501.00 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000.00 กรัม 67.00 บาท
น้ำหนักเกิน 1,001.00 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000.00 กรัม 82.00 บาท