"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ปฐมนิเทศรับเพื่อนใหม่และแสดงความยินดีกับบัณฑิต


งานปฐมนิเทศ รับเพื่อนใหม่ และเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2562  วันอาทิตย์ที่  17 พฤศจิกายน  2562  เวลา  8.00 -17.00 น. ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โดยกองทุนทำบุญวันเกิด ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันมีค่าให้แก่นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป