"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วิธีการบริจาคกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


 

***เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า***

กรุณาส่งข้อมูลและหลักฐานการบริจาคภายในวันสุดท้ายของเดือนที่ท่านได้ทำการบริจาคเงิน 

เนื่องจากในการคีย์ข้อมูลเข้าระบบของกรมสรรพากรไม่สามารถดำเนินการย้อนหลังได้
Member
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป