"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วิธีการบริจาคกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


 

คลิก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคจากนั้นกรอกข้อมูลแล้วส่งข้อมูลมาที่ E-mail: tu-relations@tu.ac.th หรือ Fax: 0-2613-2043


สิ่งที่ต้องแจ้งหลังการโอนเงิน ***เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า***

1.หลักฐานการโอนเงิน

2.ชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ

3.เลขบัตรประจำตัวประชาชน

4.เบอร์โทร์ติดต่อ***กรุณาส่งหลักฐานภายในวันสุดท้ายของเดือนที่ท่านบริจาค***


Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป