"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ธรรมศาสตร์กาชาด


 ชำระเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด ชื่อบัญชี กาชาดธรรมศาสตร์  หมายเลขบัญชี 905-0-09228-8 สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์ 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-613-3777-8                                                                               
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป