"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศสมัครรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เปิดสมัครรับทุนการศึกษา  ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  
เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

2.เรียงความของผู้สมัครรับทุน (ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการสมัครขอรับทุนการศึกษา)

3.แผนที่แสดงเส้นทางฯ 

4.ภาพถ่ายบ้าน (บริเวณหน้าบ้านและภายในบ้าน จำนวน 5- 10 รูป) 

5.สำเนาใบเกรดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่

- ฝ่ายการนักศึกษาของคณะในสังกัด

- กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3777-8 
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป