"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอขอบคุณ


ขอขอบคุณ คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" สวนสาธารณะเพื่อประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นเงิน 5,000,000 บาท เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และขอขอบคุณ คุณอุดร ตันติสุนทร และคณะในนามชมรมธรรมศาสตร์จังหวัดตาก ที่ร่วมสมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
#สวนป๋วย #สวนสาธารณะเพื่อประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง "สวนป๋วย" ผ่านการบริจาคออนไลน์ทางผ่านการบริจาคออนไลน์ทาง

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป