"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มธ.รุ่น 2523 เยี่ยมชมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต


คุณสุรพงษ์ กองจันทึก นำเพื่อนๆศิษย์เก่านิติศาสตร์ มธ.รุ่น 2523 เข้าเยี่ยมชมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โดยมีนายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ , รศ.โรจน์ คุณเอนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์

 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของแต่ละสถานที่ที่นำเยี่ยมชมและให้ข้อมูล ได้แก่ รศ.ดร.สมเกียรติ  วรปัญญาอนันต์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์, วิศวกรโครงการอุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, ป้านิด ครัวรักษ์โลก, อาจารย์นิธิ จันทรธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร รร.สาธิตฯ , คุณวันดี ชิงดวง นำชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ และ ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ นำชมและบรรยาย ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


รวมทั้งขอขอบคุณกองบริหารศูนย์รังสิต ประสานงานอำนวยความสะดวกบริการรถ ngv ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

Member
148 ศิษย์เก่า และ 44 บุคคลทั่วไป