"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ต้นกล้าแห่งเมล็ดพันธุ์กองทุนทำบุญวันเกิดฯ


นายสุพัฒน์  ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมด้วยกรรมการฯ และรุ่นพี่กองทุนฯ ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวกองทุนทำบุญวันเกิดฯ แด่บัณฑิตใหม่ ปี 2560 นายศิราวุฒิ  ดีประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายศิริวัฒน์  ธนปิยานนท์ คณะสังคมสงคราะห์ศาสตร์  น.ส.วริศรา เข็มเพชร คณะรัฐศาสตร์  น.ส.นิศาชล ฉิมพาลี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี น.ส.อารียา เพชรดงบุญ คณะศิลปศาสตร์ และ น.ส.เจนจิรา ขันทะวิธี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 มธ.ท่าพระจันทร์

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป