"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล


สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล


หรือส่งคำตอบพร้อมชื่อ-นามสกุล ได้ที่ E-mail : tu-relations@tu.ac.th 

ตอบคำถาม ชิงรางวัล 15 รางวัล ( สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

หมดเขต 30 เมษายน 2562


คำถาม

     1.พันธกิจของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มีอะไรบ้าง

     2.ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานฯ หรือไม่ ถ้าเคยเป็นกิจกรรมประเภทใด และมีความเห็นต่อการจัดกิจกรรมนั้นอย่างไร

     3.ท่านประสงค์ให้สำนักงานฯ จัดกิจกรรมประเภทใด และสื่อสารให้ท่านทราบอย่างไร

     4.ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับศิษย์เก่า และสื่อสารผ่านทางช่องทางใดบ้าง

     5.กรุณาช่วยแนะนำวิธีที่จะทำให้จิตวิญญาณธรรมศาสตร์และความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าทุกรุ่นของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

     6.ถ้าในอนาคตทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขอรับบริจาคเงินเพื่อโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ท่านยินดีจะร่วมบริจาคหรือไม่ 

หมายเหตุ 

     - คำตัดสินของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ในการให้ของรางวัลถือเป็นที่สุด

     - หมดเขตส่งคำตอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

     - ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.Member
127 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป