"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
พิธีรับมอบเงินบริจาคร่วมจัดสร้าง "สวนป๋วย" จากศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ รุ่น 1 ในนาม "ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์"


คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน คุณประจวบ ไชยสาส์น คุณวิชัย ชื่นชมพูนุท และคุณชัยจิตร รัฐขจร ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ 05 (ศิลปศาสตร์รุ่น 1) ในนาม "ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์" เป็นตัวแทนเพื่อนๆ ศิษย์เก่าร่วมรุ่น มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท สนับสนุนการจัดสร้าง "สวนป๋วย" โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องวรรณไวทยากร มธ.ท่าพระจันทร์ร่วมสมทบทุนเพื่อสร้าง “สวนป๋วย” สวนสาธารณะเพื่อประชาชน ได้ที่ https://goo.gl/forms/E5RURnPUaA8wUJSU2
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป