"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ค่ายจิตสาธารณะ นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


ค่ายจิตสาธารณะ นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่ระดมเงินบริจาค เพื่อจัดสรรเฉพาะดอกผลไปเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและคุณธรรมโดยปรารถนาที่จะปลุกจิตสำนึกของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นอกเหนือจากการอบรมให้ทุนการศึกษาจึงได้จัดทำค่ายอบรมนักศึกษากองทุนฯ 

วัตถุประสงค์

        1.เพื่อสร้างและปลูกฝังให้นักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้อง รัก สามัคคี ผูกพัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2.เพื่อสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะให้นักศึกษากองทุนฯ

3.เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณค่าทั้งในด้านความสามารถและคุณธรรม

4.เพื่อสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในนักศึกษากองทุนฯ

รูปแบบกิจกรรม : เป็นการอบรมให้ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม แบ่งกลุ่มทำ work shop และนำเสนอผลงาน 

กำหนดการ : วันที่  15 – 17  กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักศึกษากองทุนฯ จะได้เรียนรู้โครงการพระราชดำริ 

2.นักศึกษากองทุนฯ จะเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับนักศึกษาของกองทุนฯ รุ่นต่อไป

3.นักศึกษากองทุนฯ ได้เรียนรู้ และซึมซับแบบอย่างที่ดีจากรุ่นพี่ๆ

4.นักศึกษากองทุนฯ จะได้รับการอบรมให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดี จิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมข้อมูลโครงการพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดทำโดย น.ส.วโรดม เตชศรีสุธี และ น.ส.ณัฐกานต์ อรรณพ ณ อยุธยา วิชาภูมิปัญญาไทย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา‘เขาหินซ้อน’ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการสถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2522 ณ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ที่นั้นราษฎร 7 ราย ได้ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณหมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 264 ไร่ จัดทำเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่าง สาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม และงานศิลปาชีพ เพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรตลอดจนผู้สนใจได้เข้าชมศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้

‘ปัญหา’ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน มีการตัดป่า พื้นที่มีสภาพเสื่อมโทรม เนื้อดิน เป็นทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการชะล้างพังทลายของดินสูง ปลูกพืชชนิดเดียว (มันสำปะหลัง) ติดต่อกันเป็นเวลานาน กลายเป็นดินทราย มีแร่ธาตุน้อย ทำให้ดินจืด

วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มีรายได้พอเพียงต่อการยังชีพ ใช้พื้นที่เป็นพื้นที่พัฒนาตัวอย่าง เพื่อให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาท้องที่อื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางวิชาการ ในการหาลู่ทางพัฒนาการ เกษตร และอาชีพของเกษตรกร เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรม ให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและ ด้านศิลปาชีพพิเศษแก่เกษตรกร

ผลของการดำเนินการที่ผ่านมา การเกษตรทฤษฎีใหม่และการเกษตรผสมผสาน การนำร่องการพืชสมุนไพร สาธิตและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของที่ดิน เพื่อปลูกมันสำปะหลังสาธิตและผลิตกล้า หญ้าแฝกเพื่อปลูกและเพื่อแจกจ่าย จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ จัดทำและซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา บ่อน้ำ ประจำไร่นา อาคารชะลอน้ำ ท่อลอดระบายน้ำ ปรับรูปแบบแปลงนา บ่อทรายร้าง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรข้อมูลเพิ่มเติม :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Member
75 ศิษย์เก่า และ 29 บุคคลทั่วไป