"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ค่ายผู้นำจิตสาธารณะ นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


ประมวลภาพค่ายผู้นำจิตสาธารณะ นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  


กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่ระดมเงินบริจาค เพื่อจัดสรรเฉพาะดอกผลไปเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและคุณธรรมโดยปรารถนาที่จะปลุกจิตสำนึกของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นอกเหนือจากการอบรมให้ทุนการศึกษาจึงได้จัดทำค่ายอบรมนักศึกษากองทุนฯ 

วัตถุประสงค์

        1.เพื่อสร้างและปลูกฝังให้นักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้อง รัก สามัคคี ผูกพัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2.เพื่อสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะให้นักศึกษากองทุนฯ

3.เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณค่าทั้งในด้านความสามารถและคุณธรรม

4.เพื่อสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในนักศึกษากองทุนฯ

รูปแบบกิจกรรม : เป็นการอบรมให้ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม แบ่งกลุ่มทำ work shop และนำเสนอผลงาน 

กำหนดการ : วันที่  15 – 17  กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักศึกษากองทุนฯ จะได้เรียนรู้โครงการพระราชดำริ 

2.นักศึกษากองทุนฯ จะเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับนักศึกษาของกองทุนฯ รุ่นต่อไป

3.นักศึกษากองทุนฯ ได้เรียนรู้ และซึมซับแบบอย่างที่ดีจากรุ่นพี่ๆ

4.นักศึกษากองทุนฯ จะได้รับการอบรมให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดี จิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายผู้นำจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดฯ ชั้นปีที่ 1-4  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ   อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์  2562  ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและปลูกฝังให้นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องรักสามัคคีกัน ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะให้นักศึกษากองทุนฯให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายอุดมศิลป์ เหมสถาปัตย์ ผอ.สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ และกรรมการบริหารกองทุนฯท่านอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้ด้วย 

ในวันแรกของกิจกรรมนักศึกษากองทุนฯได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และนั่งรถรางเพื่อชมทัศนียภาพรอบศูนย์ แล้วกลับมาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการฟังอย่างลึกซึ้ง และสุนทรียสนทนาแบบโยนิโสมนสิการ รวมทั้งกิจกรรมขอบคุณและขอโทษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้โทรศัพท์ไปหาบิดามารดา พี่น้อง เพื่อนและผู้มีพระคุณเพื่อขอบคุณและขอโทษอย่างจริงใจ เช้าวันที่สองเริ่มต้นด้วยกายบริหาร   ชี่กง ต่อด้วยการแบ่งปันประสบการณ์การโทรศัพท์ไปขอบคุณและขอโทษ และกิจกรรมการคิดโครงการจิตสาธารณะเพื่อสังคมอันจะเป็นโครงการที่นักศึกษาฯจะนำมาทำต่อจริงหลังจบค่าย และในคืนวันที่สองนี้ก็มีพิธีบายศรี สู่ขวัญ เพื่อต้อนรับน้องๆกองทุนฯปี 1 และ 2 ซึ่งได้เข้าค่ายฯเป็นครั้งแรกโดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่ามธ.ในจังหวัดฉะเชิงเทรามาร่วมพิธีบายศรีฯด้วย

กิจกรรมค่ายจบลงในวันที่สามด้วยการนำเสนอโครงการจิตสาธารณะของทั้ง 4 กลุ่ม แล้วโหวตเลือกเพียงหนึ่งโครงการเพื่อนำไปทำโครงการต่อจริง ซึ่งโครงการที่ได้รับโหวตเลือกคือโครงการเปิดรั้วโดม ซึ่งเป็นโครงการแนะแนวสามเณรในโรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัดขอนแก่นให้ได้ข้อมูลการศึกษาต่อ และรู้จักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากขึ้น ก่อนกลับมหาวิทยาลัยด้วยความเต็มเปี่ยมในพลังบวกที่ได้รับจากค่ายนักศึกษาได้ไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มรพีพัฒน์ ซึ่งเป็นฟาร์มไก่ไข่ของนายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ 

ในการนี้บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ถั่วตราโก๋แก่แบบซองคละรส และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มน้ำทิพย์ โค้กแคน และน้ำผลไม้มินิทเมดดอยคำน้ำมะเขือเทศให้นักศึกษากองทุนฯได้มีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆตลอดค่ายให้ลุล่วงได้ด้วยดีจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับข่าวที่เกี่ยวข้อง : จุลสารธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูลโครงการพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดทำโดย น.ส.วโรดม เตชศรีสุธี และ น.ส.ณัฐกานต์ อรรณพ ณ อยุธยา วิชาภูมิปัญญาไทย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา‘เขาหินซ้อน’ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการสถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2522 ณ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ที่นั้นราษฎร 7 ราย ได้ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณหมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 264 ไร่ จัดทำเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่าง สาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม และงานศิลปาชีพ เพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรตลอดจนผู้สนใจได้เข้าชมศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้

‘ปัญหา’ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน มีการตัดป่า พื้นที่มีสภาพเสื่อมโทรม เนื้อดิน เป็นทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการชะล้างพังทลายของดินสูง ปลูกพืชชนิดเดียว (มันสำปะหลัง) ติดต่อกันเป็นเวลานาน กลายเป็นดินทราย มีแร่ธาตุน้อย ทำให้ดินจืด

วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มีรายได้พอเพียงต่อการยังชีพ ใช้พื้นที่เป็นพื้นที่พัฒนาตัวอย่าง เพื่อให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาท้องที่อื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางวิชาการ ในการหาลู่ทางพัฒนาการ เกษตร และอาชีพของเกษตรกร เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรม ให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและ ด้านศิลปาชีพพิเศษแก่เกษตรกร

ผลของการดำเนินการที่ผ่านมา การเกษตรทฤษฎีใหม่และการเกษตรผสมผสาน การนำร่องการพืชสมุนไพร สาธิตและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของที่ดิน เพื่อปลูกมันสำปะหลังสาธิตและผลิตกล้า หญ้าแฝกเพื่อปลูกและเพื่อแจกจ่าย จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ จัดทำและซ่อมแซมทางลำเลียงในไร่นา บ่อน้ำ ประจำไร่นา อาคารชะลอน้ำ ท่อลอดระบายน้ำ ปรับรูปแบบแปลงนา บ่อทรายร้าง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
Member
164 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป