"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม (จุลสารธรรมศาสตร์ ฉบับรายเดือน)
Member
98 ศิษย์เก่า และ 34 บุคคลทั่วไป