"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสิ่งที่กองทุนฯ ได้สร้างคือ ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ออกสู่สังคมอย่างงดงาม สำหรับเป้าหมายที่สำคัญที่กองทุนฯ กำลังทำเพิ่มคือ การบ่มเพาะนักศึกษากองทุนฯ ให้พร้อมด้วยความสามารถ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ นั่นก็คือการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์ (ที่มา : จุลสารธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 หน้า 6)

          กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เริ่มจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปีแล้ว  มีนักศึกษาได้รับทุนจากกองทุนฯ  รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น จำนวน 75 คน เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 6 รุ่น จำนวน 22 คน (ได้เกียรตินิยม คน) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 45 คน และลาออกจากกองทุนฯ หรือพ้นสภาพนักศึกษาไปแล้ว จำนวน 8 คน  โดยกระจายไปใน 19 คณะและวิทยาลัย นักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดสรรและสอบสัมภาษณ์ของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่เรียนคณะนิติศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 10 คน รองลงมาได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

          ขอเชิญ ร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผ่านกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์)


          สอบถามข้อมูลได้ ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200 (ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 2) โทร. 0-2613-3777 โทรสาร 0-2613-2043 หมายเหตุ : สามารถนำยอดเงินบริจาคนี้ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้

Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป