"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บริจาคผ่านระบบ e-Donation หรือ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์


วัตถุประสงค์หลักของ E-Donation เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาค ที่บริจาคเงินผ่าน “หน่วยรับบริจาค” ได้แก่ ศาสนสถาน สถานศึกษา โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศล สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ 

ผู้เสียภาษีไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพราะกรมสรรพากรมีข้อมูลการบริจาคอยู่แล้ว ตรวจสอบได้ผ่าน เว็บไซต์กรมสรรพากร http://edonation.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง และได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น [การเข้าสู่ระบบ ใช้หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต]


Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป