"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
15 ปีกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สิบรุ่นแห่งความร่วมใจของผู้บริจาค


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีภารกิจในการพัฒนาการศึกษาของชาติและให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลทุกชนชั้นในสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย จึงเป็นที่มาของปณิธานของดร.เกษมสันต์ วีระกุล ศิษย์เก่าและอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ผู้ริเริ่มก่อตั้งกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เมื่อปี พ.ศ.2546 ในการที่จะหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนำดอกผลของเงินบริจาคจัดสรรเป็นทุนการศึกษา คณะกรรมการบริหารกองทุนฯแต่ละชุดมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามปณิธานและพันธกิจนี้ตลอด 15 ปีที่ผ่านมากองทุนฯจึงมีความเจริญก้าวหน้าอย่างราบรื่นและมั่นคงในการช่วยเหลือนักศึกษาของกองทุนให้สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้ และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสร้างประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป


            


ในปัจจุบันกองทุนฯ มียอดเงินบริจาคเป็นเงินต้นรวมทั้งสิ้น 99 ล้านบาท โดยสามารถเริ่มจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปีแล้ว  มีนักศึกษาได้รับทุนจากกองทุนฯ  รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น จำนวน 75 คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561) เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 6 รุ่น จำนวน 22 คน (ได้เกียรตินิยม 4 คน) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 45 คน และลาออกจากกองทุนฯ หรือพ้นสภาพนักศึกษาไปแล้ว จำนวน 8 คน  โดยกระจายไปใน 19 คณะและวิทยาลัย เริ่มจากคณะด้านสังคมศาสตร์ แล้วแตกกิ่ง ต่อยอดไปสู่คณะด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

            แม้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของประเทศชาติ แต่ส่วนเล็กๆ นี้ก็สามารถจะเป็นพลังสำคัญของสังคมในอนาคตต่อไปได้หากได้รับการบ่มเพาะให้เป็นคนดีมีคุณภาพสมดังที่ผู้บริจาคได้ตั้งใจไว้  กองทุนฯ สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ จนเป็นผลงานออกมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะการทำบุญในวันคล้ายวันเกิดหรือวันสำคัญอื่นๆของแต่ละท่านที่รวมกันเป็นพลังมหาศาล ให้กองทุนฯ นำโอกาสไปมอบแก่เยาวชนไทยที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและมีความสามารถเพื่อทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไทยสืบไปด้วยจิตวิญญาณรับใช้ประชาชนของธรรมศาสตร์ จึงขออนุโมทนากับผู้บริจาคและกรรมการบริหารกองทุนฯทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทั้งประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจอันมีคุณค่ายิ่งนี้สืบไป

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป