"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประมวลภาพกิจกรรม Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน-ภาค 1


          สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน-ภาค 1 เพื่อสุขภาพและสมาธิ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ (LA 108) คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ สอนโดยอาจารย์อุดมศิลป์ เหมสถาปัตย์ สำนักอิ้นเฉิงกงฝ่าประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานฯ  

          ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 51- 60 ปีขึ้นไป เป็นศิษย์เก่า มธ. มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ด้านบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เหมาะสม สะอาด เรียบร้อย และวิทยากรสื่อสารเนื้อหาได้ดี  คิดเป็นร้อยละ 4.58 รองลงมาได้แก่ กิจกรรมน่าสนใจ มีประโยชน์ ได้ความรู้ และกิจกรรมให้ความสุขแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.53 (เกณฑ์การแปลค่าระดับความพึงพอใจ : 4.51-5.00 =  มากที่สุด, 3.51-4.50 = มาก)
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป