"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บริจาคเงินกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


 เรียนเชิญพี่ๆ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เพื่อน้องๆ นักศึกษาธรรมศาสตร์ของเรา ไม่ว่าจะบริจาคโดยช่องทางใดผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547

คลิกอ่านรายละเอียด : วิธีการบริจาค 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บริจาคกองทุนฯ ผ่านระบบ e-Donation หรือ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบการบริจาคผ่านระบบ e-Donation ได้ผ่าน เว็บไซต์กรมสรรพากร http://edonation.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

[การเข้าสู่ระบบ ใช้หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต]


สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200 (ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 2) โทร. 0-2613-3777 โทรสาร 0-2613-2043

หมายเหตุ : บริจาคทุกช่องทาง นำยอดเงินบริจาคนี้ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป