"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เปิดให้ขึ้นทะเบียนเป็น “ศิษย์ธรรมศาสตร์” แล้ว!


โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา เปิดให้ขึ้นทะเบียนแล้ว ผ่านทาง www.gennext.tu.ac.th โดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์แล้ว เตรียมลงทะเบียนรายวิชาที่สนใจได้ในระหว่างวันที่ 7 - 14 มกราคม 2562

*ขึ้นทะเบียนเป็น "ศิษย์ธรรมศาสตร์"  ที่นี่ และสำรวจรายวิชาเพื่อลงทะเบียนได้ ที่นี่  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Q: ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา หรือ Thammasat Gen Next Academy คืออะไร?

A: คือหน่วยบริการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาตนเองตามความประสงค์ของผู้เรียน ตามปรัชญาเสรีภาพทางการศึกษา โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางการศึกษาให้เข้าถึงความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มวัย

มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดรับผู้เรียนเพิ่มเติมได้ หรือในหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

- โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา หรือ "Thammasart Gen Next Academy"

- Thammasat Gen Next Academy_ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

#Thammasat #ThammasatGenNextAcademy #GenNextAcademy #UniversityOfTheFuture

ที่มา : https://www.facebook.com/489814017734800/posts/2002060499843470/

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป