"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ 10 ธันวาคม


โครงการระดมทุนจัดสร้าง “สวนป๋วย” ในบริเวณอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี เป็นงานสืบเนื่องมาจากการเฉลิมฉลอง 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (9 มีนาคม 2559) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก  สำหรับอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ตัวอาคาร และสวนสาธารณะ ซึ่งไม่แต่เพียงประชาคมธรรมศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมุ่งหมายให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในส่วนของห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ สวนสุขภาพ ลานออกกำลังกาย ลานประติมากรรม พื้นที่เรียนรู้ทางธรรมชาติ ฯลฯ ในส่วนของอาคารอุทยานการเรียนรู้งบประมาณ 950 ล้านบาท กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในปีหน้า แต่สำหรับ “สวนป๋วย” (Puey Park for the People) นั้นไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ จึงจำเป็นต้องระดมทุนจากประชาคมธรรมศาสตร์และทุกภาคส่วน ซึ่งในเฟสแรกนี้ต้องใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท


รายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ในปีนี้ ซึ่งออกอากาศเป็นรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT HD30 เมื่อคืนวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงเปิดรับบริจาคระดมทุนเพื่อสร้าง “สวนป๋วย” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย  อาทิ คุณชวน หลีกภัย  คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร  คุณมนู เลียวไพโรจน์  รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ คุณดารณี วัธนเวคิน  คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร  คุณพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างไปร่วมรับโทรศัพท์ในรายการดังกล่าว สำหรับน้ำใจจากผู้บริจาคหลายหน่วยงานในวันนั้น ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท., บางจาก, ซัยโจ เด็นกิ, ไออาร์พีซี, ดัชมิลล์, ไทยเบฟเวอเรจ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สกาย ไอซีที, ธนาคารกรุงเทพ,  ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน เป็นต้น

           นอกจากนั้น ยังมีผู้โทรศัพท์เข้ามาบริจาคในรายการสดอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมยอดบริจาคทั้งสิ้นเมื่อจบรายการแล้วได้รับเงินเป็นจำนวน 72,965,000 บาท  ทางสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในน้ำใจของทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ยังขาดเงินอีกประมาณ 80 ล้านบาท  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้จำนวนเงินเพียงพอในการจัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้และเพื่อสุขภาพสำหรับพวกเราทุกคนต่อไป

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป