"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
TU LAW 2511


เมื่อวันอาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2561 นิติศาสตร์ รุ่นเข้าเรียนธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2511 ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 50 ปี (2511-2561) ในชื่องาน "หนึ่ง หนึ่ง คือหนึ่งเดียว" ที่ โรงแรมอโนมา ราชประสงค์ เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีเพื่อนๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, ชัช ชลวร อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์


ภาพข่าวโดย Thong Virawan


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ.รุ่น 2511 นำโดยคุณผดุงพันธ์ จันทโร ประธานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 50 ปี นิติ 11มธ. มอบเงินบริจาคสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และดูแลผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 2,214,135.47 บาท โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบ ณ ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป