"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา หรือ "Thammasart Gen Next Academy"


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเปิดตลาดวิชาเรียกว่า หลักสูตร “Gen Next Academy” ที่ให้โอกาสบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนในวิชาต่างๆ หรือเรียกว่าเป็น Personalized-Base Learning โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่นักเรียนมัธยม (Advancement) คนวัยทำงาน (Re-training) คนเกษียณ (Lifelong Learning)

 

ขั้นตอนการสมัครเรียนจะให้บุคคลที่สนใจมาลงทะเบียนออนไลน์เป็น “ศิษย์ธรรมศาสตร์” และเลือกวิชาที่จะเรียนที่เปิดสอนในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่เป็นห้องเรียน เป็นรูปแบบเรียนออนไลน์ และเป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเรื่องจำนวนรับที่อาจจะเป็นข้อจำกัดจะใช้ระบบมาก่อนได้ก่อนหาเป็นแบบห้องเรียนหรือหลักสูตรระยะสั้น แต่รูปแบบออนไลน์ก็จะไม่มีข้อจำกัดตรงนี้ นอกจากนี้ บางหลักสูตรเริ่มสนใจที่จะเปิดเป็นวิชาเฉพาะสำหรับบุคคลภายนอกไปเลย

เมื่อสำเร็จการศึกษา ศิษย์ธรรมศาสตร์จะเก็บหน่วยกิตวิชาต่างๆเอาไว้ได้ 8 ปี เพื่อนำมาสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ โดยการเรียนแบบที่เก็บหน่วยกิตก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมประมาณ 1.5 เท่าของหน่วยกิตปกติ หรือประมาณ 2,000 บาทต่อวิชา แต่หากเป็นรูปแบบออนไลน์ก็อาจจะมีทางเลือกให้เรียนฟรีได้ด้วย

“ถ้าถามว่าแบบนี้คนก็เลือกเรียนจนครบทุกวิชาในหลักสูตรใดๆ แล้วมารับปริญญาได้เลยหรือไม่ ตรงนี้ยังไม่ได้ เพราะระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) คือมันเป็นการเรียนนอกหลักสูตร แปลว่าวันใดวันหนึ่งจะต้องโอนเข้ามาในหลักสูตรจริงๆ ตอนนี้ข้อกำหนดคือปริญญาตรีไม่สามารถโอนมาได้มากกว่า 50% ส่วนปริญญาโทหรือเอกจะโอนได้ 25% ของหลักสูตร พอเรียนครบก็ต้องเตรียมโอนเข้ามาในหลักสูตร” รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
- "Gen Next Academy" โครงการใหม่ ไม่ว่าใครก็เป็น "ศิษย์ธรรมศาสตร์" ได้! เริ่ม ม.ค. 62 นี้ 

- รายงานการประชุุุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561

ข่าว มธ.

เปิดให้ขึ้นทะเบียนเป็น “ศิษย์ธรรมศาสตร์” แล้ว! 

- โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา (เปิดรับสมัคร มกราคม 2562)Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป