"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประมวลภาพกิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561


ประมวลภาพกิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561

ณ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต กิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุนอัลบั้มรูป file:///C:/Users/User/Documents/Arclab%20Thumb%20Studio/29-30%20September%202018/ats00000.htm#
Member
68 ศิษย์เก่า และ 25 บุคคลทั่วไป