"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (31 ตุลาคม 2561)ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561


ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561


ณ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
         จากตารางแสดงจำนวนผู้สมัครรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้ส่งใบสมัคร จำนวน 126 คน ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองฯ จำนวน 114 คน จำนวนผู้สมัครที่ตัดออก เพราะขาดคุณสมบัติ จำนวน 12 คน มาลงทะเบียนวันที่ 29 กันยายน 2561 จำนวน 94 คน ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 26 คน มีผู้สละสิทธิ์ 1 คน ผ่านสัมภาษณ์ จำนวน 10 คน สำรอง 2 คน (รอสำรวจภาวะทางเศรษฐกิจของผู้สมัคร) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.relations.tu.ac.th  หรือ www.facebook.com/Thammasatrelations

Member
164 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป