"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองของกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561


 ประกาศกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองของกองทุนฯ  ประจำปีการศึกษา 2561

............................................


          กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาในเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2561 แล้ว กองทุนฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าทำกิจกรรมคัดกรอง  ดังนี้

          คลิกอ่าน >> รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองของกองทุนฯ  ประจำปีการศึกษา 2561


หมายเหตุ - ผู้สมัครนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง, มธ.ศูนย์พัทยา แจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรอง ที่คุณอมรรัตน์ สิทธิมงคลชัย โทรศัพท์ 0-2613-3777, 086-542-5791 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป