"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ. ครบรอบ 84 ปี


รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ. ครบรอบ 84 ปี 
          เนื่องในโอกาสที่ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้น ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2477 จนถึงปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนามาครบ 84 ปี ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานรับใช้ประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และยังมีผู้ที่ให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมาก

          ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นจึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่ได้โล่เกียรติยศในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 84 ปี จำนวน 27 ราย มีรายนามดังต่อไปนี้


Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป