"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพงานฉลอง 100 ปี "นายผี" อัศนี พลจันทรสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอร่วมฉลองวาระ 100 ปี "นายผี" อัศนี พลจันทร

------------------------------

: ธรรมศาสตร์บัณฑิต

: อัยการผู้ซื่อสัตย์

: นักเขียนที่ได้รับการยกย่องจากจิตร ภูมิศักดิ์ ว่าเป็น "กวีของประชาชน"

: ผู้แต่งเพลง "คิดถึงบ้าน" ที่รู้จักกันในชื่อ "เดือนเพ็ญ"

: ผู้ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคม ฯลฯ

------------------------------

ด้วยการมอบหนังสือรวมงานนิพนธ์สมบูรณ์ของนายผี 1 กล่อง จำนวน 20 เล่ม ให้กับสถานศึกษา ทั้งระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงห้องสมุดต่างๆ จำนวน 100 ชุด มูลค่ารวม 436,000 บาท

[วิธีการขอรับ]

1. ทำจดหมายขอรับหนังสือชุดนี้ถึง "ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" แล้วส่งอีเมลมาที่ puey100.tu@gmail.com

2. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันสิทธิการรับหนังสือ และนัดหมายวันที่จะเข้ามารับหนังสือ

3. การมารับหนังสือ

3.1) กรณีมารับด้วยตนเองสามารถมารับได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้ผู้แทนของหน่วยงานถือจดหมายขอรับหนังสือตัวจริงมามอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในวันที่รับหนังสือและขออนุญาตถ่ายรูปการส่งมอบหนังสือด้วย

3.2) กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ (มีค่าจัดส่ง) กรณีที่เป็นสถานศึกษาในต่างจังหวัด ทางสำนักงานดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ได้ แต่ขอความอนุเคราะห์ค่าจัดส่งชุดละ 200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย "สนับสนุนกิจกรรมธรรมศาสตร์สัมพันธ์" เลขที่บัญชี 645-2-12141-5 แล้วส่งไฟล์หลักฐานการโอนมาที่อีเมล puey100.tu@gmail.com ก่อน จากนั้นส่งจดหมายขอรับหนังสือตัวจริงพร้อมหลักฐานการโอนค่าจัดส่งมาได้ที่ "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200"

----------------------

"สำคัญฤๅที่รูป สำคัญฤๅที่นาม สำคัญฤๅที่ฐานะ แท้ที่จริงนั้น งานต่างหากที่ควรทึ่ง" -- อัศนี พลจันทร ในนามปากกา "ประไพ วิเศษธานี" 
 

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป