"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ครั้งหนึ่งที่วัดป่าสุคะโต อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ (24-25 สิงหาคม 2561)


กราบนมัสการและฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และพระอาจารย์สมใจ ที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ตามติดกิจกรรมของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้ที่ www.relations.tu.ac.th

 

ขอขอบคุณภาพจาก : คุณอรัญญา (พี่เปี๊ยก) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มธ.
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป