"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 12


กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 84 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในครั้งนี้จะเป็นการให้บริการเฉพาะด้านทันตกรรม ไม่มีบริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างเช่นที่เคย  ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาได้จัดจังหวัดเคลื่อนที่ไปร่วมสมทบด้วย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561


Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป