"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ จ.นครราชสีมา


ตามที่ กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์  จัดกิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง  จ.นครราชสีมา โดยทำพิธีมอบหลังคา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2561 นั้น บัดนี้  กิจกรรมดังกล่าวได้ลุล่วงไปด้วยดี  ก็ด้วยความสนับสนุนจากท่านส่วนหนึ่ง  โดยท่านได้กรุณาบริจาคเงินเพื่อการดำเนินงานในครั้งนี้  กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง  จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมาในโอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้  จงเป็นปัจจัยหนุนนำส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป