"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพกิจกรรมชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕


ภาพกิจกรรมชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรม 1 วัน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 การอบรมครั้งต่อไป

- อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่ โรงแรม Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา 

  สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 พร้อมจ่ายค่าอาหาร 1,200 บาท / ท่าน

  สำหรับค่าที่พักจ่าย 1,500 บาท / ท่าน (1 ห้อง พัก 2 ท่าน) หรือ 3,000 บาท ถ้าต้องการพักคนเดียว 

  ในวันเข้าอบรม 18 ตุลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   โทร. 0-2613-3777  และที่ 0-2729-3322  ในวันและเวลาราชการ 
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป