"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศสมัครรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561


เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครรับทุนการศึกษา

2. เรียงความของผู้สมัครรับทุน

3. แผนที่แสดงเส้นทางฯ

4. สำเนาใบเกรดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5. แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อการติดต่อนักศึกษาฯ


ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่

- งานกิจการนักศึกษาคณะที่สังกัด

- กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3777-8
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป