"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เรื่องการรับบุคลากร


สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์มีความประสงค์จะรับบุคลากรในตำแหน่งงาน เพื่อรองรับการเติบโตดังต่อไปนี้

     1. ผู้อำนวยการสำนักงาน

     2. รองผู้อำนวยการสำนักงาน (ประจำศูนย์รังสิต)

     3. หัวหน้างาน  พนักงาน (ประจำศูนย์รังสิต) 

ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มใบสมัคร 

รายละเอียด >> ประกาศสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เรื่องการรับบุคลากร

กำหนดรับสมัคร >> ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561   

กำหนดสัมภาษณ์ >> วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 (ตามนัดหมายสัมภาษณ์) 

ประกาศผลการสัมภาษณ์  >> วันที่ 20 สิงหาคม  2561  บนเว็บไซต์สำนักงาน  www.relations.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-4001
Member
64 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป