"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพกิจกรรมงาน “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” จ.พัทลุง


 งาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง มีนักเรียน ม.ปลายมาร่วม 6 โรงเรียนรวมกว่า 500 คน ร่วมจัดโดย สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง กับ สำนักธรรมศาสตร์สัมพันธ์  
คณาจารย์จากธรรมศาสตร์ที่เป็นวิทยากรร่วมให้ข้อมูลประกอบด้วย รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์, รศ.ดร. พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และรศ.โรจน์ คุณเอนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป