"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพกิจกรรมงาน “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” จ.เพชรบูรณ์


การศึกษา เพื่อทักษะแห่งโลกอนาคต : คุณวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงาน "เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" โดยมี ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ. ร่วมเป็นวิทยากร ที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561  
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป