"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
84 ปี ธรรมศาสตร์ 84 ปี แห่งความภาคภูมิใจ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 84 ปีขึ้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมมอบรางวัลกีรตยาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 แด่ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ และรางวัลเข็มเกียรติยศประจำปี 2561 แด่ ศาสตราจารย์วิโรจน์  เลาหะพันธุ์ ผู้อุทิศตนในการพัฒนาและ สร้างมาตรฐานให้วิชาชีพบัญชีของไทยให้มีมาตรฐานและทัดเทียมสากล ตลอดจนมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา รวมถึงโล่เกียรติยศแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย และโล่เกียรติคุณแก่อาจารย์และบุคลากรดีเด่น รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่ธรรมศาสตร์ได้จัดเตรียมให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคุณมานิจ สุขสมจิตร มอบเงินให้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท โดยมีท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร และท่านอธิการบดี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ เป็นผู้รับมอบสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกไว้ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ ๘๔ ปี ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

โล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ นายนิกร  สุกใส, นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที และนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 84 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 84 ปี แห่งการสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ

ที่มา : สภามหาวิทยาลัย >> รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ. ครบรอบ 84 ปี  

Member
206 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป