"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" ครั้งที่ 11 จ.ระยอง


      กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย ที่จัดทำเพื่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่เป็นชุมชนแต่การเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ไม่ง่าย หรือไม่เพียงพอโดยไม่เลือกเชื้อชาติและวรรณะ 

      ในวาระครบรอบ 84 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี 2561 ซึ่งเป็นวาระสำคัญยิ่งอีกวาระหนึ่งของพวกเราชาวธรรมศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ที่จะตอกย้ำ ประกาศนามธรรมศาสตร์ และจรรโลงจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ขึ้นตลอดปี  จึงได้เกิดกิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ 11” ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง


โดยมีบริการทางการแพทย์ : ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคตา กระดูก-ข้อ และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, บริการทันตกรรม : ถอนฟัน  อุดฟัน  ขูดหินปูน  เคลือบหลุมร่องฟัน  เคลือบฟลูออไรด์ และให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพฟัน และบริการอื่นๆ :  ตรวจวัดมวลกาย ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ-ออกกำลังกาย การป้องกันและใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ตรวจเบาหวาน (เจาะเลือด-ตรวจปัสสาวะ) รวมทั้งโครงการผ่าตัดต้อเนื้อ เพื่อประชาชนจังหวัดระยอง 84 ปีธรรมศาสตร์ 84 ดวงตา ผ่าตัดรักษา "ต่อเนื้อ" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโดย ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ รุ่นปีเข้าศึกษา 2512, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ข่าวที่เกี่ยวข้อง : แนวหน้าออนไลน์ http://www.naewna.com/lady/349151
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป