"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพงานสานสัมพันธ์ชาวธรรมศาสตร์ภาคตะวันออก จ.ระยอง


ในโอกาสครบรอบ 84 ปี ในการสถาปนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2477-2561) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคม/ชมรม/มูลนิธิธรรมศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออก จัดงาน “สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องชาวธรรมศาสตร์” เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสมาคม/ชมรม/มูลนิธิและมหาวิทยาลัย ตลอดจนการการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  และการร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนร่วมกับกองทุนฯ


 

งาน "สานสัมพันธ์ชาวธรรมศาสตร์ภาคตะวันออก" สนับสนุนโดยชมรมชาวธรรมศาสตร์จังหวัดระยอง กลุ่มศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ปีการศึกษาเข้า 2512 และสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป