"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพกิจกรรมโครงการ “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” จ.ระยอง


โครงการ “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0”

      ในโลกยุคดิจิตอลนี้ โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างมาก จนรัฐบาลไทยต้องมีนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่ยุค “Thailand 4.0” ท่ามกลางความท้าท้ายในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดจากสังคมยุคดิจิตอล อาทิ มีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งาน การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ การศึกษาที่ไร้พรมแดน และความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน

      ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันเช่นกัน นอกจากจะเป็นระบบการศึกษาเข้าได้ง่ายขึ้นด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระบบการศึกษาที่ไร้พรมแดน ไม่จำกัดเวลา สถานที่ ไม่ยึดติดกับระบบการศึกษาแบบเดิมๆ ซึ่งทุกคนสามารถเลือกศึกษาได้ตามอัธยาศัยและเสรี เป็นเหตุให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องปรับตัวอย่างมากจากนโยบายและความท้าท้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคดิจิตอลแล้ว ยังต้องมีการแข่งขันกันอย่างสูง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของสังคม

      ในวาระ 84 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 84 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ในฐานะมหาวิทยาลัยของประชาชนที่ไม่เคยทอดทิ้งอุดมการณ์เพื่อประชาชนรับใช้สังคม จึงเป็นวาระสำคัญยิ่งอีกวาระหนึ่งของพวกเราชาวธรรมศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ที่จะตอกย้ำประกาศนามธรรมศาสตร์และจรรโลงจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ด้วยการจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติและสังคม โดยสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ยินดีเป็นสื่อกลางในการจัดหาวิทยากรจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นไปร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ชมรมชาวธรรมศาสตร์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป