"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ของที่ระลึก "84 ปีธรรมศาสตร์ 84 ปีแห่งความภาคภูมิใจ"
หมายเหตุ!!!


- กรุณาสั่งซื้อของที่ระลึกภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 เท่านั้น

- สำนักงานสั่งผลิตของที่ระลึกตามใบสั่งซื้อเท่านั้น และส่งให้ผู้สั่งซื้อได้ในกลางเดือนมิถุนายน 2561 ตามลำดับการสั่งซื้อ

- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดส่ง

คลิก >> ใบสั่งซื้อ84 ปี (รวมค่าจัดส่ง)
Member
54 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป