"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ของที่ระลึก "84 ปีธรรมศาสตร์ 84 ปีแห่งความภาคภูมิใจ"
Member
94 ศิษย์เก่า และ 33 บุคคลทั่วไป